Przejdź do treści

Zasiłek rodzinny 2024 – komu przysługuje i jakie są kryteria?

Rodzice czytają dwóm synom książkę
Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2024r. i jakie kryteria należy spełnić/ fot. Ksenia Chernaya/ Pexels
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe udzielane rodzicom przez państwo w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. Przyznawany jest na podstawie różnych kryteriów, takich jak dochód na jednego członka rodziny czy wiek dziecka. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek. Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny w 2024 roku?

Co to zasiłek rodzinny i dla kogo jest przeznaczony?

Zasiłek rodzinny jest dofinansowaniem rodziny przez państwo w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. Jest on zależny od wieku dziecka i sytuacji jego opiekunów prawnych. Taka forma zasiłku przysługuje:

 • jednemu z rodziców lub obojgu, czy też opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, który opiekuje się maluchem w przypadku złożenia do sądu rodzinnego wniosku o przysposobienie dziecka,
 • osobie, która ukończyła 18 rok życia, ale wciąż się uczy i nie otrzymuje środków pieniężnych od rodziców w wyniku wyroku sądowego lub ugody sądowej ustalającej prawo do alimentów ze strony rodziców.

Ostatni punkt dotyczy także osoby pełnoletniej, której rodzice lub opiekunowie prawni zmarli. Zasiłek przysługuje jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku dwóch pierwszych punktów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia, lub – w przypadku kontynuacji edukacji szkolnej – 21 roku życia. Zasiłek może być przyznany do czasu, gdy dziecko osiągnie 24 lata, pod warunkiem że kontynuuje naukę i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Kiedy nie otrzymamy prawa do zasiłku rodzinnego? Jeśli dziecko jest w związku małżeńskim lub ukończyło 18 lat i przysługuje mu zasiłek rodzinny dla własnego potomka. Świadczenia nie uzyskają też rodzice czy opiekunowie dziecka, które zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Ponadto prawo do zasiłku nie zostanie również przyznane osobie wychowującej dziecko samotnie, jeżeli nie uzyskała ona zasądzenia alimentów na dziecko od jego drugiego rodzica, jak również w sytuacji, gdy ten rodzic pobiera zasiłek na dziecko za granicą. Występują jednak wyjątki od tej reguły. Wyżej wymienione kryteria nie mają zastosowania, gdy:

 • rodzice lub któryś z nich nie żyje,
 • tożsamość ojca dziecka jest nieznana,
 • sąd odrzucił wniosek o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd przyzna jednemu z rodziców obowiązek pokrycia pełnych kosztów utrzymania dziecka,
 • dziecko jest wychowywane przez obu rodziców na zasadzie naprzemiennej opieki, gdzie obydwoje dzielą się obowiązkami w równomiernych i cyklicznych okresach.

Zasiłek rodzinny 2024 – kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny ustalany jest w zależności od kryterium dochodowego. Pełna wysokość świadczenia zostanie przekazana rodzinie, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym, znacznym lub całkowitym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje, jeśli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Po przekroczenia określonego dochodu rodzina nie zostaje wykluczona z systemu świadczeń rodzinnych. Obowiązuje wówczas zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że rodzina może otrzymać zasiłek, jednak jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie miasta, gminy lub innej jednostce organizacyjnej na terenie zamieszkania. Przykładowo może to być ośrodek pomocy społecznej adekwatny do adresu domu lub mieszkania osoby, która składa podanie.

Formularze wniosków można odebrać w powyższych podmiotach realizujących świadczenia rodzinne lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Oto dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o zasiłek:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziców dziecka,
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację edukacji, jeśli dziecko ukończyło 18 r. ż.,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada,
 • kopię aktów zgonu rodziców, jeśli rodzice osoby uczącej się nie żyją,
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemców,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację lub kopię aktu zgonu rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Zasiłek rodzinny online

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można złożyć internetowo od 1 lipca 2023 roku. Można go przesłać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Strona umożliwia zdalne złożenie wniosku na większość świadczeń o np.:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie opiekuńcze,
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • „becikowe”.

Ważne, by posiadać podpis elektroniczny, bezpłatny profil zaufany lub e-Dowód.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się do portalu i wybrać zakładkę „Wnioski”. Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić formularz rejestracyjny, a także wyrazić zgodę na regulamin konta oraz gromadzenie i przetwarzanie danych. Następnie możliwe jest złożenie stosownego dokumentu. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego – ile wynosi?

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego może starać się o dodatek z tytułu:

 • urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł – w przypadku urodzenia kilku dzieci podczas jednego porodu kwota ta przysługuje na każde dziecko,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – możliwość uzyskania dodatku raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w przypadku przeniesienia się do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła, świadczenie wynosi 113,00 zł miesięcznie, z kolei w sytuacji dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie,
 • samotnego wychowywania dziecka – kwota 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Jeśli u dziecka orzeczono niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności dodatek zwiększa się o kwotę 80 zł na dziecko i nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością – 90 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 r. ż. i 110 zł na dziecko w wieku 5 – 24 lata,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wynosi 95,00 zł miesięcznie i przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Bibliografia: 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255.
 2. https://podegrodzie.naszops.pl/zasiek-rodzinny-i-dodatki-do-zasiku-rodzinnego [dostęp: 26.02.2023]. 
 3. https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny [dostęp: 26.02.2023]. 

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: