Przejdź do treści

Wnioski o becikowe 2024 – jak wypełnić i kiedy złożyć?

Wnioski o becikowe 2024 – jak wypełnić i kiedy złożyć? Paul Hanaoka/Unsplash
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Becikowe to rodzaj zapomogi wypłacanej z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje np. rodzicom dziecka. Do jego uzyskania konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Sprawdź, jak go prawidłowo wypełnić. 

Co to jest becikowe i dla kogo jest przewidziane? 

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi od państwa przyznawanej z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje tylko określonym osobom, które spełniają kilka warunków, z których najważniejszy dotyczy dochodów. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która zaliczana jest do tzw. świadczeń rodzinnych, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. 

Wysokość becikowego wynosi 1000 zł, a otrzymać go można przelewem lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.  

Jak i kiedy złożyć wniosek o becikowe? 

Otrzymanie becikowego uzależnione jest od złożenia wniosku. Zgodnie z przepisami dokument należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a jeśli wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub przysposobionego, termin ten liczony jest od dnia objęcia go opieką lub przysposobieniem. Przy czym nie może nastąpić to później niż przed ukończeniem przez dziecko 18. roku życia.  

Jak złożyć wniosek? Możliwe jest to: 

 • przez Internet, 
 • w urzędzie, 
 • listownie. 

Internetowe złożenie wniosku możliwe jest za pośrednictwem portalu Emp@tia. Po zalogowaniu się – poprzez profil zaufany lub podpis kwalifikowany – musisz jedynie wybrać stosowny wniosek, wypełnić go i wysłać online. Wniosek o becikowe składany online powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana – dwóch miesięcy.  

Dokument możesz także złożyć w urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub innym miejscu wskazanym w danej gminie jako właściwe go przyjmowania takich wniosków. Stosowny formularz wniosku możesz pobrać z internetowych stron rządowych (gov.pl) lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie. Wypełniony druk należy zanieść osobiście, a właściwy organ w terminie jednego miesiąca lub dwóch miesięcy (jeżeli prawa jest szczególnie skomplikowana) rozpatrzy wniosek.  

Wypełniony formularz druku możesz również wysłać do odpowiedniego urzędu za pośrednictwem poczty. Termin rozpatrzenia sprawy jest taki sam, jak w przypadku złożenia wniosku online lub osobiście w urzędzie. 

Wniosek o becikowe krok po kroku 

Wypełniając wniosek o becikowe, musisz wskazać w nim następujące: 

 • dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi, w tym jej imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz obywatelstwo; 
 • dane dziecka z tytułu urodzenia, któremu wypłacone ma zostać becikowe, w tym jego imię, nazwisko, numer PESEL i datę urodzenia; 
 • dane członków rodziny, w tym ich imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer PESEL i urząd skarbowy; 
 • organ, do którego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Dokument trzeba ponadto podpisać. Dodatkowo konieczne jest załączenie określonych dokumentów, a są to:  

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w praktyce sporządzana jest kopia na podstawie okazanego oryginału dokumentu; 
 • zaświadczenie o pozostawaniu przez matkę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, które wystawione może zostać przez lekarza lub położną; 
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że dotychczas nie została pobrana na dziecko jednorazowa zapomoga; 
 • zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o dochodzie, przy czym jest to najczęściej zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu od osób fizycznych; jeśli jednak członkowie rodziny otrzymują dochód, który nie podlega opodatkowaniu lub pochodzi z gospodarstwa rolnego, to będą potrzebne inne dokumenty, określone konkretnymi przepisami. 

Becikowe 2024 

Czy ustawodawca przewidział zmiany w zasadach przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w 2024 roku? Jak dotąd nie ma aktów prawnych, które zmieniałyby zasady przyznawania becikowego, określały inny niż obowiązujący dotychczas wzór wniosku o becikowe, ani też wysokość świadczenia. 

 

Bibliografia: 

 1. https://empatia.mpips.gov.pl/-/zapomoga-z-tytulu-urodzenia-dziecka-tzw-becikowe- [dostęp: 11.12.2023]. 
 2. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe [dostęp; 11.12.2023]. 
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255.  

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: